My, spoločnosť OMEXOM GA Energo s.r.o., sme prijali Protikorupčný program, ktorého súčasťou je deklarácia potierať akékoľvek korupčné konanie a pripojiť sa k boju proti korupcii. Zaväzujeme sa týmto dodržiavať náš Protikorupčný program za účelom vytvorenia podmienok na elimináciu korupčného jednania v našej organizácii. Sme organizáciou podliehajúcou tak miestnej, ako aj zahraničnej legislatíve, ktorú protikorupčným programom napĺňame a aplikujeme v našom každodennom fungovaní. Kľúčovými normami pre náš Protikorupčný program sú najmä francúzsky zákon SAPIN II a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, obaja v znení neskorších predpisov. Za účelom dosiahnutia priorít a cieľov Protikorupčného programu sme vytvorili systém vnútorných kontrol, mechanizmov a procesov predstavujúci efektívnu obranu voči korupčnému konaniu tak zamestnancov, ako aj tretích osôb.