Projekty, geodézia, statika

Pripravujeme projektové dokumentácie pre výstavbu elektrického vedenia všetkých napäťových úrovní (nn, vn, vvn a zvn), návrhy a statické posúdenia podporných bodov líniových stavieb.
Zaisťujeme geodetické merania, spracovanie štúdií uskutočniteľnosti pre výstavbu či modernizáciu vedenia alebo jeho častí, spracovanie štúdií zaťažiteľnosti vedenia, prípravu technických máp a spracovanie pozdĺžnych profilov k elektrickým vedeniam.
Venujeme sa vývoju vlastného programu na mechanické správanie vodičov a jeho prepojenie s programom na výpočet statiky stožiarov. Tiež od roku 2010 pravidelne spolupracujeme na vytváraní normy PNE33 3300 a nového národného normatívneho aspektu k norme ČSN EN 50 341.