Archivy
Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina

Projekty, geodézia, statika

Project Description

PROJEKTY, GEODÉZIA, STATIKA

Rozsah činností:

  • príprava projektových dokumentacií pre výstavbu elektrického vedenia všetkýcg napäťových úrovní (nn, vn, vvn a zvn)
  • príprava návrhov a statických posúdení podporných bodov líniových stavieb
  • geodetické merania
  • spracovanie štúdií uskutočniteľnosti pre výstavbu či modernizáciu vedenia alebo jeho častí
  • spracovanie štúdií zaťažiteľnosti vedenia
  • príprava technických máp
  • spracovanie pozdĺžnych profilov k elektrickým vedeniam

 

Vlastný vývoj

Spoločnosť sa venuje vývoju vlastného programu pre mechanické chovanie vodičov a jeho prepojenie s programom pre výpočet statiky stožiarov. Tiež od roku 2010 pravidelne spolupracuje na vytváraní normy PNE33 3300 a nového národného normatívneho aspektu k norme ČSN EN 50 341.

 

Uvedené činnosti zaisťuje: Divízia Projekty sídliaca v Plzni.

Project Details